Wedstrijdreglement

 1. Algemeen
  • Dit reglement bevat de voorwaarden en regels die worden toegepast tussen de deelnemers aan de wedstrijden die lopen op reisreporter.be en de organisator van deze wedstrijden (Loockx.be, met zetel te Gasthuisstraat 57, 3200 Aarschot). Enkel wie dit reglement in zijn geheel aanvaardt, kan geldig deelnemen.
  • Elke wedstrijd heeft steeds een duidelijk gecommuniceerde einddatum maar kan, ongeacht die einddatum, op elk moment worden uitgebreid, onderbroken, stopgezet of verlengd door de wedstrijdleiding van Loockx.be.
  • Er wordt geen communicatie over de wedstrijden gevoerd, noch schriftelijk, noch telefonisch, noch via e-mail.
  • De wedstrijden worden gratis aangeboden en doen geen wettelijke verbintenis ontstaan uit hoofde van Loockx.be. Bijgevolg is elke aansprakelijkheid vanwege Loockx.be tegenover de deelnemers aan de wedstrijd uitgesloten. Loockx.be aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige onsuccesvolle poging om deel te nemen aan de wedstrijd. Dit houdt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, in: aansprakelijkheid voor technische onderbrekingen, vertragingen in het ontvangen of versturen van e-mails, verlies of beschadiging van gegevens tijdens of na de transmissie.
  • Geschillen aangaande de wedstrijd worden beslecht door Loockx.be. De beslissingen zullen finaal en bindend zijn en geen enkele deelnemer zal enig recht hebben op een herziening of beroep.
  • Indien een bepaling van dit reglement ongeldig of onafdwingbaar zou worden verklaard, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen.
 2. Deelname en registratie
  • Door deel te nemen, aanvaardt men onderhavig reglement, evenals de beslissingen van de wedstrijdleiding. Deze beslissingen zijn definitief en bindend.
  • Iedereen die in het bezit is van een geldig e-mailadres en die in België of Nederland gedomicilieerd is, toegang heeft tot het internet en zich kenbaar maakt met geldige naam, e-mailadres en postadres kan meespelen.
  • De deelnemer dient zijn gegevens te versturen via het daartoe voorziene wedstrijdformulier op de wedstrijdpagina’s van de site reisreporter.be.
   Bij deelname worden aan de deelnemer de volgende gegevens gevraagd: voornaam, naam, e-mailadres, straat, gemeente, provincie en land. Indien deze gegevens niet correct worden opgegeven, zal de deelname ongeldig zijn en komt de deelname niet in aanmerking voor een prijs.
  • Iedere speler speelt individueel en kan slechts eenmalig deelnemen aan een wedstrijd.
  • Komen niet in aanmerking voor het winnen van een prijs: spelers die niet in België, Nederland of Frankrijk gedomicilieerd zijn, alsook de personeelsleden van Loockx.be of van andere bedrijven of organisaties die hebben meegewerkt aan het tot stand komen van de wedstrijden, evenals hun familieleden die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn.
 3. Wedstrijdverloop
  De wedstrijd bestaat erin de wedstrijdvra(a)g(en) en de schiftingsvraag in te vullen.
 4. Prijs
  • Aan elke wedstrijd zijn één of meerdere prijzen verbonden. De prijzen gaat(n) naar de deelnemer(s) die op een geldige wijze de wedstrijdvragen hebben ingevuld én die het juiste antwoord op de schiftingsvraag juist of het dichtst benaderd hebben. De gewonnen prijzen kunnen niet omgeruild worden, noch uitgekeerd in contanten.
  • Elke winnaar wordt persoonlijk via email op de hoogte gebracht van de gewonnen prijs. Tenzij anders vermeld dienen de prijzen afgehaald te worden op onze redactie. In andere gevallen krijgt de winnaar zijn prijs meteen toegestuurd (al dan niet via de post of ander transport).
  • Gewonnen toegangsbewijzen voor activiteiten worden doorgaans niet vooraf verstuurd per post. In de meeste gevallen worden de namen van de winnaars opgenomen op de gastenlijst. Reisreporter.be zal de winnaars in dat geval tijdig per e-mail op de hoogte stellen en alle details met betrekking tot correcte opname van de prijs verduidelijken.
 5. Privacy
  • be handelt conform de Belgische wetgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (KB van 8 december 1992). De door u verstrekte gegevens, verzameld naar aanleiding van uw deelname aan de wedstrijd(en) zijn bestemd voor Loockx.be, met zetel te Gasthuisstraat 57, 3200 Aarschot. Elke persoon die zijn identiteit kan aantonen, heeft recht op inzage en rechtzetting van zijn persoonlijke gegevens.
  • De persoonsgegevens van de deelnemers, bekomen via de wedstrijddeelname, worden geregistreerd in de bestanden van Loockx.be, met zetel te Gasthuisstraat 57, 3200 Aarschot. Deze gegevens zullen dienen om de wedstrijd te beheren en de winnaars te identificeren.
  • Loockx.be kan deze gegevens gebruiken om (reis)informatie te verstrekken over toekomstige producten, diensten en initiatieven van zowel zichzelf als van andere organisaties. De deelnemer kan te allen tijde aangeven dat hij in de toekomst geen informatie vanwege Loockx.be wenst te ontvangen.

reisreporter